Пчелният клей- прополис лекува всички болести

вход през zajenata.bg
За Жената
Полезни съвети
Здравни съвети
Пчелният клей- прополис лекува всички болести
69799

При яз­ве­на бо­лест на сто­ма­ха про­по­ли­сът не са­мо уби­ва бо­лес­тот­вор­ни­те мик­ро­би, но и до­пъл­ни­тел­но обез­бо­ля­ва, очис­т­ва яз­ва­та, пре­мах­ва въз­па­ле­ни­е­то, по­ма­га за по-бър­зо­то заз­д­ра­вя­ва­не и пре­пят­с­т­ва из­раж­да­не­то на яз­ва­та в рак.

С про­по­лис или пче­лен клей пче­ли­те за­пуш­ват цеп­на­ти­ни в ко­ше­ра, прик­реп­ват пчел­ни­те рам­ки, по­ли­рат ки­лий­ки­те, къ­де­то се па­зи ме­дът, цвет­ният пра­шец, а съ­що сте­ни­те и пок­ри­ва на ко­ше­ра, бал­са­ми­рат на­жи­ле­ни­те до смърт про­ник­на­ли в ко­ше­ра бръм­ба­ри, гу­ще­ри и др. По то­зи на­чин те съз­да­ват в ко­ше­ра сво­е­об­раз­на кре­пост сре­щу вре­ди­те­ли­те, мик­ро­би­те и др. Про­по­ли­сът, кой­то е един от пчел­ни­те про­дук­ти, съ­дър­жа 7 ан­ти­би­о­ти­ка и по­ве­че от 50 раз­лич­ни би­о­ло­гич­ноак­тив­ни ве­щес­т­ва. За мак­си­мал­но из­в­ли­ча­не на би­о­ло­гич­ноак­тив­ни­те ве­щес­т­ва от про­по­ли­са се из­пол­з­ва 70-96-гра­ду­сов ме­ди­цин­с­ки спирт. Вод­ни­те из­в­ле­ци от про­по­лис се при­гот­вят с дес­ти­ли­ра­на во­да чрез наг­ря­ва­не до 80-90 гра­ду­са (не тряб­ва да кип­ва).

При при­е­ма­не­то на вод­но-спир­т­на емул­сия от про­по­лис над ра­не­ва­та по­вър­х­ност на яз­ва­та се об­ра­зу­ва за­щит­на ко­ра от смо­лис­то-во­съч­ни­те съ­е­ди­не­ния на про­по­ли­са, ко­я­то не се уни­що­жа­ва при хра­нос­ми­ла­не. Под пок­рив­ния слой ста­ва раз­м­но­жа­ва­не на епи­тел­ни­те клет­ки и за­рас­т­ва­не на яз­ва­та. То­ва свой­с­т­во на про­по­ли­са е съз­да­де­но от са­ма­та при­ро­да.

Дай твоята оценка:
5 от 1 гласа
Здравни съвети
Любовни
модни
отслабване
Съвети за кожата
Съвети за косата
Фитнес
Коментари
галерии
Прически Маникюр Рокли Грим Обувки Бижута Аксесоари Чанти Звезди
още
Модни тенденции За дома Дизайн Екзотични Пътешествия Татуировки
Design & Development: TaraSoft