Какви грижи да полагаме за първокласника

вход през zajenata.bg
За Жената
Полезни съвети
Съвети за родители
Какви грижи да полагаме за първокласника
3927

На­ча­ло­то на учеб­на­та го­ди­на е мно­го сло­жен пе­ри­од в жи­во­та на пър­вок­лас­ни­ка

Ако ва­ше­то де­те тръг­ва то­зи ме­сец на учи­ли­ще, ще ви бъ­дат от пол­за след­ни­те пре­по­ръ­ки.

- Мно­го ро­ди­те­ли нас­т­рой­ват де­те­то си на въл­на­та, че учи­ли­ще­то е иг­ра. То­ва е греш­ка, за­що­то за­бав­ле­ни­е­то на де­те­то мо­же да се прек­ра­ти във все­ки един мо­мент, а уче­ни­е­то е все­кид­не­вен труд. И има сми­съл да го­во­ри­те на нас­лед­ни­ка си, че в шко­ло­то той ще на­у­чи мно­го но­ви не­ща, ще при­до­бие на­ви­ци, ко­и­то ще му поз­во­лят да се спра­вя ус­пеш­но с жи­тей­с­ки­те за­да­чи.

- Взе­ме­те пред­вид, че днев­ни­ят ре­жим и на­то­вар­ва­не­то на де­те­то кар­ди­нал­но се про­ме­нят и през пър­ви­те три ме­се­ца то ще бъ­де в адап­та­ци­о­нен пе­ри­од.

- Ста­рай­те се кол­ко­то се мо­же по-чес­то да из­пъл­ня­ва­те до­маш­ни­те за­да­ния за­ед­но. Тук е по­лез­но да из­пол­з­ва­те иг­ро­ви мо­мен­ти, без да пре­неб­рег­ва­те зна­чи­мост­та, важ­ност­та на тру­да на сво­е­то че­до.

- Ако мал­ки­ят уче­ник има зат­руд­не­ния, ако от­каз­ва да пи­ше до­маш­ни­те си, не му по­ви­ша­вай­те тон и в ни­ка­къв слу­чай не го на­каз­вай­те. Проб­ле­мът тук по прин­цип е в то­ва, че пър­во­ла­кът не е съв­сем на­яс­но как­во се ис­ка от не­го. Ва­ша­та за­да­ча е стъп­ка по стъп­ка да ра­зяс­ни­те на мал­чу­га­на как­во тряб­ва да пра­ви.

- Пос­те­пен­но да­вай­те въз­мож­ност на де­те­то да из­пъл­ня­ва са­мос­то­я­тел­но все по-го­ля­ма част от за­да­чи­те си, без да се за­яж­да­те за дре­бо­лии. А най-важ­но­то е да го хва­ли­те до­ри за най-мал­кия, но ре­а­лен ус­пех. Де­те­то тряб­ва да чув­с­т­ва, че е спо­соб­но да се спра­вя с пос­та­ве­ни­те му за­да­чи.

- Сле­де­те за то­ва, пър­вок­лас­ни­кът да по­чи­ва пъл­но­цен­но - не пред те­ле­ви­зо­ра, а за­дъл­жи­тел­но да пре­кар­ва по­не по два-три ча­са на чист въз­дух.

Добрият пример е злато

Въз­пи­та­ни­е­то на де­те­то не е лес­на ра­бо­та. За да се адап­ти­ра мал­чу­га­нът към жи­во­та, той тряб­ва да на­у­чи мно­го не­ща, ис­ка пос­то­ян­но да му се под­с­каз­ва и по­каз­ва как да се дър­жи пра­вил­но в ед­на или дру­га си­ту­а­ция. Не всич­ки ро­ди­те­ли оба­че си да­ват смет­ка кол­ко важ­на е за тях­но­то от­ро­че си­ла­та на при­ме­ра.

Прак­ти­чес­ки от са­мо­то си раж­да­не де­те­то за­поч­ва ин­с­тин­к­тив­но или съз­на­тел­но да ко­пи­ра по­ве­де­ни­е­то на окол­ни­те, би­ло то ро­ди­те­ли, род­ни­ни, въз­пи­та­те­ли в дет­с­ка­та гра­ди­на, учи­те­ли или връс­т­ни­ци. Мал­чу­га­ни­те по­пи­ват ка­то гъ­ба най-раз­лич­ни мо­де­ли на по­ве­де­ние. И от то­ва, как­во имен­но наб­лю­да­ва под­рас­т­ва­щи­ят ви нас­лед­ник, мно­го за­ви­си по-на­та­тъш­на­та му съд­ба.

Пси­хо­ло­зи­те са про­ве­ли мно­гоб­рой­ни ек­с­пе­ри­мен­ти, на­со­че­ни към то­ва, да се ори­ен­ти­рат по ка­къв на­чин вли­я­ят на де­те­то ед­ни или дру­ги фак­то­ри. Мно­го по­ка­за­те­лен в то­зи план е опи­тът с де­ца в пре­ду­чи­лищ­на въз­раст.

Мал­чу­га­ни­те би­ли раз­де­ле­ни на три гру­пи. На пър­ва­та по­ка­за­ли кра­тък филм как де­те чу­пи кук­ла­та си, на вто­ра­та - съ­що­то, но сю­же­тът то­зи път за­вър­ш­вал с на­ка­за­ние за съ­си­па­на­та иг­рач­ка. По-на­та­тъш­ни­те наб­лю­де­ния по­ка­за­ли, че де­ца­та от пър­ва­та гру­па поч­ти по­го­лов­но за­поч­на­ли да от­къс­ват ръ­це­те и кра­ка­та на кук­ли­те, от вто­ра­та око­ло по­ло­ви­на­та се от­да­ли на та­къв "ван­да­ли­зъм", до­ка­то в тре­та­та гру­па, в ко­я­то де­ца­та не би­ли гле­да­ли фил­ма, слу­чай­но и ряд­ко чу­пе­ли иг­рач­ки­те си.

Ка­то се из­хож­да от то­ва, ста­ва яс­но за­що де­ца­та от неб­ла­го­по­луч­ни се­мей­с­т­ва тол­ко­ва чес­то пов­та­рят съд­ба­та на ро­ди­те­ли­те си. Из­вън­ред­но ви­со­ка зна­чи­мост при­до­би­ва съ­що по­ве­де­ни­е­то на въз­пи­та­те­ли­те и учи­те­ли­те. Ето за­що, стре­мей­ки се да въз­пи­та­ме пъл­но­цен­на лич­ност, след­ва до­кол­ко­то е въз­мож­но да оси­гу­рим на де­те­то си об­щу­ва­не с та­ко­ва об­к­ръ­же­ние, ко­е­то де­мон­с­т­ри­ра при­ем­ли­ви об­раз­ци на по­ве­де­ние в раз­лич­ни си­ту­а­ции.

Не по-мал­ко важ­ни са те­ле­ви­зи­он­ни­те прог­ра­ми и фил­ми­те, ко­и­то гле­да мал­чу­га­нът. За ни­ко­го не е тай­на, че на на­ши­те ек­ра­ни без­чин­с­т­ват все­въз­мож­ни на­сил­ни­ци и убий­ци. Да­же ани­ма­ци­он­ни­те фил­ми да­леч не­ви­на­ги от­го­ва­рят на изис­к­ва­ни­я­та за бе­зо­пас­ност за пси­хи­ка­та на мал­кия чо­век.

Как­во да пра­вим? Да ги заб­ра­ня­ва­ме? Тук се сблъс­к­ва­ме с още един проб­лем - прив­ле­ка­тел­ност­та на заб­ра­не­ния плод. За­то­ва, за да пред­па­зят сво­е­то че­до от опас­ни­те по­ве­ден­чес­ки мо­де­ли, ро­ди­те­ли­те тряб­ва да бъ­дат мно­го так­тич­ни. Има сми­съл вни­ма­тел­но да про­ве­ри­те как­ви те­ле­ви­зи­он­ни пре­да­ва­ния ще има и да пус­ка­те те­ле­ви­зо­ра са­мо ко­га­то има дет­с­ки руб­ри­ки или фил­ми, чи­и­то сю­же­ти са без мо­ре от кръв и прес­тъп­ле­ния. А фил­ми за въз­рас­т­ни да гле­да­те, ко­га­то де­те­то ве­че е зас­па­ло.

Не би­ва да мис­лим оба­че, че дет­с­ко­то "под­ра­жа­тел­с­т­во" е един­с­т­ве­но проб­лем, ус­лож­ня­ващ жи­во­та на ро­ди­те­ли­те. В ни­ка­къв слу­чай! Бла­го­да­ре­ние на та­зи ин­с­тин­к­тив­на спо­соб­ност в зна­чи­тел­на сте­пен мо­же да се об­лек­чи обу­че­ни­е­то на де­те­то на вся­как­ви по­лез­ни на­ви­ци. Та­ка нап­ри­мер доб­ре е да взе­ма­ме де­те­то при се­бе си, ко­га­то ми­ем съ­до­ве­те, чис­тим жи­ли­ще­то, пе­рем. Ско­ро ще за­бе­ле­жим, че мал­чу­га­нът - в на­ча­ло­то нес­ръч­но, а пос­ле все по-ус­пеш­но, ще за­поч­не по соб­с­т­ве­но же­ла­ние да по­ма­га в до­ма­кин­с­т­во­то. При то­ва е важ­но да не му се ка­ра­ме за раз­ля­та­та во­да или счу­пе­на­та ча­ша, а об­рат­но­то - да го под­к­ре­пя­ме в по­лез­ни­те му на­чи­на­ния.

По по­до­бен на­чин мо­же­те да вдъх­не­те на де­те­то и лю­бов към уче­не­то. Ако в не­го­во при­със­т­вие вие за­поч­не­те ре­дов­но да изу­ча­ва­те не­що и да спо­де­ля­те впе­чат­ле­ни­я­та си, на ва­ше­то от­ро­че ще му бъ­де зна­чи­тел­но по-лес­но да по­лу­чи пот­реб­ност от на­у­ча­ва­не на но­ви не­ща от кни­ги­те, учеб­ни­ци­те и пре­по­да­ва­те­ли­те. 

Дай твоята оценка:
5 от 1 гласа
Родители и деца
Любовни
модни
отслабване
Съвети за кожата
Съвети за косата
Фитнес
Коментари
галерии
Прически Маникюр Рокли Грим Обувки Бижута Аксесоари Чанти Звезди
още
Модни тенденции За дома Дизайн Екзотични Пътешествия Татуировки
Design & Development: TaraSoft