Как да лекуваме диабета с билкови рецепти

вход през zajenata.bg
За Жената
Полезни съвети
Здравни съвети
Как да лекуваме диабета с билкови рецепти
2937

Под­хо­дът при ле­че­ни­е­то на ди­а­бет, въп­ре­ки всич­ки ме­ди­цин­с­ки пос­ти­же­ния, не се е про­ме­нил: то­ва е ин­су­ли­но­ва­та те­ра­пия и ди­е­та­та. Мо­же би в то­ва се крие при­чи­на­та, че хо­ра­та все по-чес­то се опит­ват да на­ме­рят ал­тер­на­ти­ва на всекид­нев­ни­те ин­жек­ции и при­е­ма на хап­че­та в тра­ди­ци­он­на­та ме­ди­ци­на.
Има ли та­ки­ва из­пи­та­ни на­род­ни сред­с­т­ва, ко­и­то по­ма­гат на ди­а­бе­ти­ци­те да во­дят пъл­но­це­нен на­чин на жи­вот? Ле­ка­ри­те са на мне­ние, че пъл­но­цен­на ал­тер­на­ти­ва от ут­вър­де­ни ме­ди­цин­с­ки про­це­ду­ри ня­ма.

Въп­ре­ки уве­ре­ни­я­та на ня­кои на­род­ни ле­чи­те­ли за въз­мож­ност­та за по­беж­да­ва­не на бо­лест­та без ле­кар­с­т­ва, на­уч­ни до­ка­за­тел­с­т­ва за ме­то­ди­те им не съ­щес­т­ву­ват все още. При та­ко­ва се­ри­оз­но и мно­гос­т­ран­но за­бо­ля­ва­не ка­то ди­а­бе­та из­пол­з­ва­не­то на бил­ки не е заб­ра­не­но, но тряб­ва да се из­вър­ш­ва са­мо под кон­т­ро­ла на ле­ку­ва­щия ен­док­ри­но­лог.

Фи­то­те­ра­пи­я­та до­пъл­ва ос­нов­но­то ме­ди­ка­мен­тоз­но ле­че­ние. В съ­що­то вре­ме дъл­гос­роч­на­та упот­ре­ба на про­дук­ти от рас­ти­те­лен про­из­ход при то­ва за­бо­ля­ва­не по­доб­ря­ва об­що­то със­то­я­ние на па­ци­ен­ти­те, ка­чес­т­вото им на жи­вот ка­то ця­ло, по­ни­жа­ва се хи­пер­г­ли­ке­ми­я­та, ко­е­то поз­во­ля­ва да се на­ма­ли до­за­та на про­ти­во­ди­а­бет­ни­те ле­кар­с­т­ва и до­ри по­ня­ко­га да се ог­ра­ни­чи упот­ре­ба­та им до ми­ни­мум.В мно­го слу­чаи бил­ко­ви­те ле­кар­с­т­ва пред­паз­ват па­ци­ен­ти­те от увреждания на сър­деч­но­съ­до­ва­та сис­те­ма, нев­ро- и ди­а­бет­на ре­ти­но­па­тия, бъб­реч­ни и чер­нод­роб­ни ле­зии или ог­ра­ни­ча­ват по­я­ва­та на те­зи па­то­ло­гич­ни със­то­я­ния.

ПРЕ­ПО­РЪЧ­ВА­МЕ ВИ НЯ­КОЛ­КО БИЛ­КО­ВИ РЕ­ЦЕП­ТИ

Пло­до­ве­те на кър­ва­вочер­ве­ния глог - 3 час­ти, лис­та от коп­ри­ва дву­се­мен­на - 3 ч., ле­не­ни се­ме­на за по­сев - 2 ч., лис­та джод­жен - 1 ч., дя­вол­с­ка ус­та - 5 ч., ко­ре­ни­ще и из­рас­тъ­ци на ле­кар­с­т­ве­ни ас­пер­жи - 4 ч. , бил­ка ма­щер­ка - 4 ч., лис­та от обик­но­ве­на бо­ро­вин­ка - 7 ч., плод на ка­фя­ва шип­ка - 3 ч.

Лис­та от бо­ро­вин­ки - 4 час­ти, звъ­ни­че - 2 ч., из­да­де­ния край на обик­но­ве­на ца­ре­ви­ца - 4 ч., ре­пей ко­рен - 5 ч., лис­та джод­жен - 2 ч., гръц­ки орех лис­та - 3 ч., пъп­ки обик­но­вен лю­ляк - 2 ч., бла­тен бял смил - 2 ч., лис­та от обик­но­ве­на бо­ро­вин­ка - 3 ч., ко­рен от ка­фя­ва шип­ка - 1 ч.

Вся­ка ве­чер сла­гай­те 2-3 су­пе­ни лъ­жи­ци от бил­ко­ва­та смес в тер­мос от 0,5 лит­ра и за­ливай­те с вря­ща во­да. На след­ва­щия ден из­пий­те нас­той­ка­та топ­ла, раз­де­ле­на в 3 при­е­ма, 20-30 ми­ну­ти пре­ди хра­не­не.

Дай твоята оценка:
5 от 1 гласа
Здраве
Любовни
модни
отслабване
Съвети за кожата
Съвети за косата
Фитнес
Коментари
галерии
Прически Маникюр Рокли Грим Обувки Бижута Аксесоари Чанти Звезди
още
Модни тенденции За дома Дизайн Екзотични Пътешествия Татуировки
Design & Development: TaraSoft